Apbedīšanas pakalpojumi - viņpasaulē ar cieņu - Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|

Funeral SHOP Rantans SIA
Pāriet uz saturu

Attīstiet pārliecību par sevi

Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|
Attīstiet pārliecību par sevi
 
 
No senseniem laikiem Bharats (piezīme – senais Indijas nosaukums) ar savu pievēršanos garīgumam nesa visai pasaulei miera un uzplaukuma vēstījumu. Cilvēki vienmēr ir lūguši par visu nāciju uzplaukumu. Bharata kultūras diženumu var novērtēt tikai tas, kas spējis izjust tās lieliskumu. Tā ir kultūra, kas ir pārdzīvojusi vēstures nepastāvīgumu un izturējusi laika pārbaudi. Šīs kultūras diženums atspoguļojas Sanatana Dharmā (Mūžīgā Dzīvības filozofija).
 
 
Taisnīgums ir šīs filozofijas ārējā izpausme. Tas ir tas taisnīgums, kurš uztur cilvēka dzīvību.
 
 
Tikai tad, kad šis taisnīgums vadīs cilvēka dzīvi, praksē realizēsies tādi ideāli kā vienlīdzība, brālība un brīvība.
 
 
Pienākumi un tiesības
 
 
Konflikti un domstarpības pasaulē pārtrauksies tad, kad cilvēki praksē iemācīsies kontrolēt jūtas. Daudzi vadītāji šobrīd  ignorē dziļās Kultūras patiesības. Tas notiek tādēļ, ka viņi aizmirst viņiem raksturīgo dievišķīgumu, kalpojot personiskām interesēm,  un pateicoties viņu  nosliecei uz egoismu.
 
 
Cilvēka iedzimtā tendence būt laipnam un uzmanīgam pret citiem ir pienācīgi jāattīsta. Šodien ļaudis to nedara.
 
 
Cilvēks un daba
 
 
Starp Cilvēku un Dabu pamatos nav nekāda konflikta. Cilvēkam ir dotas tiesības baudīt dabas augļus, tāpat kā bērnam ir tiesības uz mātes pienu vai bitei uz medu, ko tā iegūst no zieda. Radītais ir vairāk kā cilvēce. Tā ir cilvēces privilēģija – saprast radīšanas noslēpumus. Cilvēkam tāpat vajag censties uzzināt par savstarpējām attiecībām starp radīto un radītāju.
 
 
Cilvēka ķermenis sastāv no dažādiem orgāniem, tādiem kā acis, deguns, rokas, kājas utml. Cilvēciskas būtnes ir cilvēces locekļi.  Cilvēce ir dabas loceklis. Daba ir Kosmiskās būtības loceklis (Kosmiskā ES). Ja jūs aplūkosiet šo savstarpējo attiecību ķēdi, jūs varēsiet ieraudzīt, ka cilvēks ir saistīts ar Augstākās Svētlaimes iemiesojumu.
 
 
Bet, kāpēc šī Svētlaime vairās no cilvēka? Tāpēc, ka viņš neapzinās Dievišķīgo pats sevī. Cilvēks raugās uz dabu kā kaut ko tādu, ko ir radījusi Providence viņa labpatikai. Tā ir kļūda. Daba eksistē cilvēka labpatikai tikai līdz zināmai robežai.
 
 
Zinātnieki šobrīd  pēta dabas spēkus, ar mērķi izbaudīt tos neierobežoti. Viņi vēlas pakļaut visas šīs enerģijas cilvēku kontrolei, lai panāktu sev neierobežotu labpatiku.
 
 
Tas ir cēlonis ļoti daudzām dabas katastrofām, kuras mēs šobrīd varam novērot.      
 
 
Nepareiza dabas izmantošana
 
 
Kāds cēlonis sausumam un plūdiem, kas rodas pasaulē? Cilvēks bez nekāda ierobežojuma vai regulēšanas tiecas baudīt Dabas labumus.  Tā rezultātā Dabā rodas nelīdzsvarotība, kurai ir draudošas sekas. Palūkosimies uz globusu. Ja jūs to kaut kādā veidā pagrūdīsiet, tā līdzsvars tiks izjaukts. Mums vienmēr vajag rūpēties  par to, lai, izmantojot dabas  resursus, tiktu saglabāts zināms līdzsvars. Pārliecīga izmantošana kādā vienā virzienā, izraisa kaitējumu citā.
 
 
Ekspluatējot dabas resursus, cilvēki neievēro nekādus ierobežojumus, lai tikai saglabātu sev tiesības darboties tā, kā viņi vēlas. Es nesaprotu, no kurienes ņemtas šīs “tiesības”. Īstenībā tādu “tiesību” nemaz nav, faktiski tas, kas viņiem ir – tā ir “atbildība”. Ja kāds pienācīgi pilda savus pienākumus, tā rezultātā var rasties zināmas tiesības. Ja atbildība (pienākumi) tiek ignorēti, kas gan no tā var sanākt? Tikai nekārtība un miera trūkums. Kad līst lietus, grāvjos būs ūdens. Kā jūs varat cerēt uz ūdeni, kad nekāda lietus nav? Tātad, sākumā jums vajag lūgties, lai būtu lietus. Tikai tad jūs varēsiet izbaudīt ūdens plūdumu upēs. Tieši tāpat jums sākumā vajag pildīt savus pienākumus, un tad jūs nodrošināsiet savas tiesības.  
 
 
Cilvēku pienākums
 
 
Šobrīd katrs runā tikai par tiesībām. Tas liekas pavisam bezjēdzīgi. Uz brīdi paraugieties, kā katrs pavada savu dienu. No tā brīža, kad cilvēks ir pamodies, un līdz tam, kad ir pienācis laiks doties gulēt, katrs ir aizņemts ar tāda vai kāda cita veida uztraukumiem.
 
 
Laiks ir svēts. Darbība ir vēl svētāka. Pienākumi ir vissvētākie. Nav pietiekami gūt panākumus tikai kādā vienā darbības veidā. Līdz pat savas dzīves beigām ir jāgūst panākumi katrā uzsāktajā pasākumā. Cilvēkiem visi savi darbi ir jādara ideāli.
 
 
Parasta mehāniska eksistēšana nedara nekādu godu paša cilvēcīgumam. Cilvēka dzimšana ir vērtība  visaugstākajā pakāpē.
 
 
Trīs lietas vajag ievērot kā īsta cilvēcīguma pazīmes: bailes no grēka, mīlestību pret Dievu un tikumīgu uzvedību sabiedrībā. Cilvēkiem vajag atturēties no grēcīgām darbībām.
 
 
Sanskrita sakāmvārds skan: “Cilvēki vēlas saņemt slavējamu darbību augļus, bet viņi šādas darbības nav veikuši. Viņi nevēlas grēcīgu darbu augļus, bet atļaujas grēcīgas darbības,” Kad ļaudis attīstīs sevī domu, vārdu un darbu tīrību, viņi plūks labu darbu augļus.
 
 
Paļāvība uz sevi
 
 
Cilvēka dzīve no dzimšanas līdz nāvei ir pārpilna ar visdažādākā veida uztraukumiem. Vienīgais veids kā izvairīties no visiem šiem uztraukumiem  ir pievērst savu prātu Dievam un visu laiku domāt par Viņu.
 
Bez tam, cilvēkiem jāattīsta sevī paļāvība uz sevi. Viņiem nevajag skatīties uz to, ko citi cilvēki un valdības var priekš viņiem izdarīt. Jums jādara viss, lai palīdzētu sev, un izbaudītu sava darba augļus.
 
 
Vairumam cilvēku šobrīd nav ne ticības sev, ne noteiktības pildīt to, ko viņi vēlas. Viņi vēlas iegūt ātrus rezultātus bez nepieciešamās piepūles no savas puses. Kā gan tas varētu notikt? Ir nepareizi novelt atbildību uz Dievu vai uz valdību. Bez šaubām, Dievs var mums palīdzēt, bet Viņš sagaida, lai pirms Dievišķīgās palīdzības meklēšanas  jūs izmantotu jums dotos spēkus un talantus.
 
 
Paļauties uz Dievu, pilnībā (maksimāli) neizmantojot Jums no Dieva dotās spējas – tas ir nepareizs ieteikums.
 
 
Cilvēkiem vajag censties attīrīt apkārtējo vidi, kurā viņi dzīvo. Nekur nav miera vai harmonijas.
 
 
Uzticīgajiem vajag censties attīrīt un iesvētīt šo atmosfēru, attīstot mīlestību un praktizējot cilvēciskās vērtības. Dažās vietās viņi var saskarties ar iebildumiem vai grūtsirdību. Viņiem vajag pārvarēt šos šķēršļus. Kritiķi ir līdzīgi kaitniekiem, kuri var izpostīt ārkārtīgi vērtīgas lietas.  
 
 
 
Ignorējiet kritiķus
 
 
Tiem, kas ir aizņemti ar darbību, kas virzīta uz uzplaukumu, nevajag uztraukties par šiem kritiķiem un veikt savus labos darbus atbilstoši savai sirdsapziņai. Kad jūs esat pārliecināti, ka jūsu darītais nāk cilvēkiem par labu, kāpēc jums vajag uztraukties par aprobežotu cilvēku kritiku? Attīstiet paļāvība uz sevi (uzticieties sev).
 
 
Šodien miljoniem cilvēku cieš no tīra dzeramā ūdens trūkuma. Šo problēmu zināmā mērā ir izraisījusi pašu cilvēku izturēšanās. Cik pareizi rīkojas cilvēki?
 
 
Starp cilvēciskām būtnēm ir sastopami trīs uzvedības tipi: Dievišķīgais, cilvēcīgais un dzīvnieciskais. Tas, ko mēs varam vērot šobrīd – cilvēkos pieaug dzīvnieciskais  un samazinās cilvēcīgais. Šīs tendences iemesls ir – neierobežots vēlmju pieaugums un stabils ideālu zudums. Egoisms pieaug, pašaizliedzība samazinās. Meli izplatās, godīgums zūd. Palielinās pieķeršanās ķermenim, samazinās mīlestība pret zemi. Tā rezultātā cilvēku raksturs degradējas.   
 
 
Pagātnes mācības
 
 
Vecajos labajos laikos mūsu senās tautas dzīvoja citādāk! Viņi izbaudīja uzticamu draugu sabiedrību, viņi uzņēma savās mājās nabadzīgos un trūkumcietējus, viņi mīlēja klausīties himnas, kas slavina Dievu. Tikai tādas dienas viņi uzskatīja par svētītām. Dzīve var tikt glāba tikai, ievērojot tādu tikumīgu dzīves veidu.
 
 
Senie iedzīvotāji augsti novērtēja pašuzupurēšanās spēju, mīlēja taisnus tiesas lēmumus, cienīja taisnīgumu kā svarīgāko no rakstura  īpašībām un apsveica patiesību kā vērtīgu draugu. Šodien stāvoklis ir mainījies it visā.
 
 
Īstais laimes noslēpums ir pašuzupurēšanās. Katram pēc savām iespējām vajag  dalīties savos ienākumos un mantā ar citiem un atbalstīt citu labklājību. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri pārdzīvo lielas grūtības un tādā vai citādā veidā cieš. Tiem, kuri materiāli atrodas labākā stāvoklī, ir  pienākums palīdzēt šiem nelaimīgajiem.
 
 
Dzīvojiet saskaņā ar saviem vārdiem
 
 
Mīlestības iemiesojumi! Jūs esat klausījušies daudzu līderu runas. Viņi runāja no sirds un izteica savu ieinteresētību tautas uzplaukumā. Ja šie vārdi izraisīs mērķtiecīgu darbību, valstij noteikti vajadzētu piedzīvot spēcīgu uzplaukumu.
 
 
Tā ir sen gaidīta zīme, ka ir parādījušies tādi līderi, kuri šādos apstākļos dod tādas garantijas. Viņiem cilvēkos vajag izraisīt entuziasmu  un uzticību. Tam jāpaliek  cilvēku sirdīs. Garantijām vajag pāriet darbībā.
 
Mūsu valsti, tāpat kā pārējo pasauli, nomoka bezgalīgi daudzas problēmas. Kā pret to cīnīties? Jānotiek radikālām pārmaiņām cilvēku prātos. Cilvēkiem vajag apzināties viņiem piemītošo cilvēka dievišķīgumu.
 
 
Labvēlīgās dienas
 
 
Mīlestības iemiesojumi! Eksistē ļoti daudz tamlīdzīgu plānu, kuri ir domāti cilvēku dzīves labklājības uzlabošanai. Es vēlos izdarīt ļoti daudzas lietas, kas nāktu par labu cilvēkiem. Es nevēlos par tām runāt. Darbiem vajag runāt pašiem par sevi.
 
 
Katram vajag izlemt, kādā veida viņš spēs ziedot savu pieticīgo artavu tādu problēmu risināšanai. Katram vajag apzināties savas saistības attiecībā pret sabiedrību par visu to, ko viņš ir palicis sabiedrībai parādā. Visur, kur tas ir nepieciešams, cilvēkiem vajag sapulcēties kopā, lai viņi paši saviem kopīgiem spēkiem  varētu risinātu savas problēmas.
 
 
Mobilizējiet jaunatni
 
 
Ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kuri bezmērķīgi pavada savu laiku mājās. Viņu enerģiju vajag mobilizēt konstruktīvām mācībām, garīgajām mācībām un darbam, lai panāktu sabiedrības uzplaukumu.
 
 
No valsts, vecāku un sabiedrības puses īpaša uzmanība jau no agras bērnības būtu jāpievērš jaunajai paaudzei. Par valsts galvenajiem uzdevumiem likumdošanas līmenī vajag padarīt jaunatnes garīgo audzināšanu un tās bezmaksas medicīnisko apkalpošanu. Jo labi izglītota un vesela jaunatne – tas ir mūsu potenciāls un nākotnes garantija.
 
 
Katram savā valstī vajag būt iesaistītam sabiedriski derīgā darbā, negaidot palīdzību no citām valstīm. Valstij tās patieso ierēdņu personā, kuri mīl savu valsti, tas ir – tajā dzīvojošos cilvēkus, ir nepieciešams izstrādāt programmas kā iesaistīt jaunatni sabiedriski derīgā darbā.
 
 
Šis kopdarbības veids ir nepieciešams, lai atrisinātu pēc iespējas vairāk mūsu iedzīvotāju problēmu.
 
 
Citu palīdzību vajag meklēt tad, kad tas ir nepieciešams.
 
 
Nevienam nevajag baidīties no tā, ko sacīs vai padomās citi, līdz brīdim, kamēr viņš rīkojas pareizi un atbilstoši savai sirdsapziņai. Drosmei jāiet roku rokā ar labiem darbiem. Ja jums ir laba sirds, neviens nespēs jums nodarīt ļaunu.
 
 
Sai Baba ir teicis: “Jau no agras bērnības es biju ieinteresēts tajā, lai  nodrošinātu mūsu tautai trīs visnepieciešamākās lietas: bezmaksas izglītību, bezmaksas medicīnisko palīdzību un bezmaksas pamata ērtības – tādas kā dzeramais ūdens. Izglītība ir nepieciešama galvai.  Medicīniskā palīdzība – sirdij un tīrs ūdens – ķermenim. Šīs trīs lietas aptver dzīves galvenās vajadzības. Šo trīs lietu nodrošināšana rada vislielāko prieku.  
 
 
Līderu uzdevumi
 
 
Centieties nodrošināt ar tīro ūdeni un bezmaksas un garīgu izglītību visur, kur vien jūs to varat. Nodrošiniet bezmaksas zāles un ārstēšanu nabadzīgajiem. Cik vien iespējams sadarbojieties viens ar otru, lai nodrošinātu mūsu valsts uzplaukumu.
 
Gribētos, lai visi varas orgāni, kas piedalās šajos projektos, darbotos saskaņoti, izpildot uzplaukumu nodrošinošās  programmas.
 
Lai jums par to nebūtu nekādu šaubu.
Kapu pieminekļi, kapu apmales, bēru izmaksas, bēru vainagi rīgā, ziedu piegāde, apbedīšanas birojs, ziedu kurjers, kapu plāksnes, apbedīšanas firma rīgā, cik izmaksa bēres, bēru mielasts rīgā, bēru organizēšana, apbedīšanas pakalpojumi, bēru mielasts, apbedīšanas izmaksas, cik maksā bēres, apbedīšanas birojs, apbedīšanas firma, apbedīšanas izmaksas, cik izmaksā bēres, kapu krusti cenas.Abbedīšanas pakalpojumu
kremācijas centrs RANTANS SIA
Artilērijas iela 46, Rīga, LV-1009
    +371 67272289, +371 29262410
Mēs būsim ar Jums jūsēja grūtajā brīdi.. Mūsu apbedīšanas firmas RANTANS reputācija ir garantija, ka sēru pasākums notiks cienīgi.
Atgriezties pie satura