Apbedīšanas pakalpojumi - viņpasaulē ar cieņu - Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|

Funeral SHOP Rantans SIA
Pāriet uz saturu

Mīlestība un ticība

Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|
Mīlestība un ticība
 
 
Cilvēks ir pelnījis miera un svētlaimes baudīšanu, bet viņš nepieliek nepieciešamās pūles, lai to saņemtu. Ja viņš attīsta mīlestību un ticību, viņš iegūs mieru un svētlaimi. Bez šīm divām īpašībām viņa pūles ir tikpat neauglīgas kā vēstule, kurai nav ne markas, ne atbilstošas adreses.
 
 
Ievērojiet trīs principus: Mīlestība pret Dievu; Bailes no Grēka; Tikumīga uzvedība sabiedrībā. Lai attīstītu Mīlestību pret Dievu, jums vajag palūkoties uz to, vai katrs no Jūsu darbiem ir Dievam ir patīkams, vai nē.  
 
Kad Jūs izdabājiet Dievam, jūsos nebūs baiļu no grēka. Kad ir šie divi aspekti, tikumīga uzvedība sabiedrībā seko dabiskā veidā.
 
 
Viss ļaunums šajā pasaulē ir cēlies tāpēc, ka nav baiļu no grēka un ir samazinājusies mīlestība pret Dievu. Cieņas samazināšanās pret vispārcilvēciskajām vērtībām ir sagrāvusi mieru visā pasaulē.
 
 
Kad Dieva vārds  tiek slavināts no visas sirds, tas pārvēršas Krišnas flautas nektāram līdzīgajā  mūzikā, kas apbur pat govis. Melodija, kas plūst no  uzticīgā  sirds, dāvā neizsakāmu svētlaimi.
 
 
Mīlestība un ticība ir cilvēka dzīves glābšanas (izpirkšanas) galvenie principi. Cieņas pamats ir stingra pieķeršanās Patiesības ceļam.
 
 
Tādējādi, šis Dievišķīgums ir sākotnējais universālas mīlestības avots. Visiem vajag praktizēt universālu brālību. No brālības radīsies Dievišķīgums. Tad cilvēce parādīs savu slavu. Cilvēki uzvedīsies kā  ideālas cilvēciskas būtnes.
 
 
Mīlestības iemiesojumi! Jūs būsiet patiess Dievišķīgā iemiesojumi tikai  tad, kad jūs attīstīsiet Dievišķīgo mīlestību. Vienīgā būtne šajā pasaulē, kas ir pelnījusi mīlestību, ir Dievs. Visas citas ir tikai pagaidu pieķeršanās objekti. Atklājiet Dievišķīgo pats sevī. Veiciet katru darbu ar mīlestību. Tā ir cilvēku visaugstākā garīgā izaugsme. Mīlestības ceļš pārveido pasauli. Mīlestība ir Dievs.  Patiesība ir Dievs. Miers ir Dievs.
 
 
Saprotot to, novēliet visus darbus Dievam un nesavtīgi kalpojiet cilvēkiem, lai glābtu savas dzīves.  
 
 
Patiesības meklējumi
 
 
“Koki nes augļus, upes nes ūdeņus, govis dod pienu ne priekš sevis, bet gan priekš citiem. Tāpat arī ķermenis cilvēkam ir  dots, lai palīdzētu citiem”. (Tāda ir Šlokas jēga, ar kuru tas Kungs  sāka savu runu).
 
 
Mīlestības iemiesojumi!
 
 
Šodien mēs redzam, ka milzīgs daudzums nelaimju un uztraukumu  moka cilvēci. Nekāda vara, nekādi administratīvi orgāni nevar atrisināt šīs problēmas. Tikai Dievs var glābt cilvēci. Cilvēkiem vajag attīstīt  sevī ticību savam augstākajam “ES”. Šim nolūkam viņiem vajag panākt Dieva žēlastību. Dieva žēlastība ir nepieciešama visai cilvēcei. Lai to iegūtu, katram vajag piepildīt savu sirdi ar mīlestību un, vienmēr sniedzot palīdzību visiem, kam tā ir vajadzīga, glābt savu dzīvi.  
 
 
Katram pastāvīgi vajag atrasties patiesības meklējumos. Šiem meklējumiem vajag pavadīt  katru domu, katru vārdu un darbu. Patiesība, tas nav tas, kas liekas fakts šajā brīdī. Tā ir nemainīga, tā atrodas ārpus laika. Paužot patiesību, vajag atcerēties, ka tai vajag būt patīkamai un labvēlīgai. Tā nevienam nedrīkst kaitēt.
 
 
Patiesība, kas tiek praktizēta tādā veidā, pārvarēs visas kastu un ticību barjeras. Ja tā pamatojas uz garīgumu, tā ir universāla.
 
 
Kādiem jābūt patiesības meklējumiem? Vajag atšķirt patiesību no nepatiesības un no acīmredzama fakta. Kas ir skaidrs vienā laikā, neizbēgami mainās citā. Vēl vairāk, tas, kas ir acīmredzams, var nemaz nebūt  patiesība, kā, piemēram, tas, ka saule lec austrumos, bet riet – rietumos.   Īstenībā saule ne lec, ne riet. Tā ir  Zemes griešanās ap savu asi, kas  izraisa  saules “uzlēkšanas un norietēšanas” fenomenu.
 
 
Izmainiet savu redzējumu
 
 
Aplūkosim vēl vienu piemēru. Viens un tas pats acu pāris lūkojas uz dažādiem cilvēkiem – māti, sievu, bērnu utml. Lai gan acis ir tās pašas, jūtas, ar kādām jūs skatāties uz katru no šiem cilvēkiem, ir atšķirīgas. Uz māti pienākas raudzīties ar cieņu, uz bērniem – ar maigumu, uz sievu – ar mīlestību. Tas, kā mēs raugāmies uz dažādiem cilvēkiem, ir atkarīgs no mūsu savstarpējām attiecībām ar viņiem. Tad, kur ir patiesība?  Patiesība ir Dieva mīlestība. Labais un sliktais – tas viss ir atkarīgs tikai no mūsu skatījuma.
 
 
Cilvēkam vajag mainīt savu skatījumu uz pasauli. Pasaule ir vienota. Dievs ir vienīgais Radītājs. Cilvēka skatījumu vajag mainīt. Vienas un tās pašas acis redz gan labo, gan slikto, vienas un tās pašas ausis klausās gan maigu mūziku, gan ļaunus vārdus. To, kas tiek teikts, dzird ausis. Cilvēkam vajag atšķirt labo no sliktā. AUSĪM vajag dzirdēt tikai mīļus vārdus, atkārtojot Dieva vārdu. Visu ir radījis Dievs. Kļūdas ir mūsu skatījumā: ja mēs raugāmies caur sarkanām brillēm, viss liekas sarkans; : ja mēs raugāmies caur zilām  brillēm, viss liekas zils. Tāpēc ir nepieciešams noņemt krāsainās brilles, tad būs iespējams redzēt patiesās krāsas. Cilvēks nepareizi izmanto savas jūtas, kad viņš raugās uz slikto vai runā par slikto. Arī valoda tiek izmantota nepareizi, kad cilvēks  izplata ļaunas valodas tā vietā, lai atkārtotu Dieva vārdu. Meklējiet patiesību visās jomās;  Nevajag meklēt Dievu – Viņš ir visur un visā. Meklējiet patiesību. Eksistē tikai viens Dievs, ir vienalga, vai jūs Viņu sauksiet  par Jēzu, Allahu vai Ramu. Viņam ir tūkstošiem vārdu. Vienu un to pašu Dievu pielūdz dažādās Viņa formās. Nav tāda vārda vai formas, kuras nepieder Dievam.
 
 
Patiesība, Gudrība, Mūžība ir Absolūtas – tā rakstīts svētajos rakstos. Patiesība ir bez robežām. Viss balstās uz patiesību. Patiesība ir Dievs. Šodien pasauli piepilda  naids un disharmonija. Kāds tam ir iemesls? Sajūta “mans” un tavs”. Katram vajag mēģināt noskaidrot sava patiesā “ES” dabu. Uz jautājumu “Kas tu esi?”  katrs  atbildēs: “Es esmu tāds un tāds”.  “ES”, kuru katrs daudzina, arī ir Atma, Dieva vārds. Cilvēkam raksturīgais Dievišķīgums pārvēršas egoismā (Ahamkaara), kad ķermenis identificējas ar Patību. Ķermenis ir pakļauts izmaiņām un sabrukumam. Pret to vajag izturēties kā pret instrumentu Dieva izprašanai. Elpošanas process, kurš notiek, kamēr ķermenī ir dzīvība, caur mantru pasludina “SO-HAM”, “ES ESMU VIŅŠ”, tas nozīmē, ka cilvēks ir vienots ar Dievu. Šī mantra nāk no sirds. Mūsdienās cilvēki mantras atkārto mehāniski.
 
 
Cilvēces vienotība
 
 
Katru dienu vajag nodarboties ar sevis attīrīšanu. Vajag atbrīvoties no visām sliktajām domām un aizpildīt prātu ar labām jūtām. Nedrīkst pieļaut naidu. Satiekoties ar likteņa nepastāvību, vajag sevī attīstīt  mierīguma (savaldības) garu. Cilvēkiem vajag raudzīties uz Dievu kā uz neierobežotas svētlaimes iemiesojumu. Tas, Kas dāvina pilnīgu laimi; kā transcendentāls Dievs, kā Mūžīgs liecinieks katra sirdī, kā vienotais Absolūts, Šķīstā (nevainojamā) Esamība, kas ir brīva no kārdinājumiem un ir augstākās gudrības tīrs iemiesojums. To Kungu apraksta kā garīgas svētlaimes iemiesojumu. Šī svētlaime tālu pārsniedz visu to, ko spēj iepazīt cilvēks. Tā ir mūžīga un nemainīga svētlaime. Sirds – tas ir visas svētlaimes tronis.
 
 
Pastāv milzīga atšķirība starp laicīgo laimi un Dievišķīgo svētlaimi. Pirmā ir laicīga un tīri fiziska. Savukārt svētlaime  atrodas cilvēka garīgajā sirdī, kas atrodas pa labi. Fiziskā sirds atrodas pa kreisi. Tādējādi cilvēka dzīvei ir divas puses – kreisā un labā. Ejiet tikai pa labo, pareizo ceļu, nevis pa kreiso. Ejiet savu ceļu līdz galam un pabeidziet spēli. Kad gads ir pilns ar mīlestību, svētām domām un darbiem, tad tas būs patiešām īsts Jaunais gads, nevis tikai svētku diena ar saldumiem un jaunām drānām. Sākot no šodienas, saglabājiet tīras domas un vairojiet labas jūtas.
 
 
Katram vajag no visas sirds nodoties savai reliģijai: kristietim vajag būt labam kristietim; hinduistam vajag būt labam hinduistam, bet musulmanim -  labam musulmanim. Lai katrs kļūst par labu savas reliģijas praktiķi. Nevienam nevajag kritizēt vai ienīst citu reliģiju. Musulmaņiem nevajag ienīst hinduistus, bet hinduistiem nevajag ienīst Musulmaņus. Cieniet visus, tāpēc ka šī cieņa pienākas Dievam. Esiet gatavi mirt, bet neaizmirstiet Dievu. “Visi ir vienoti. Izturieties pret visiem vienādi”, sludināja Kristus. Dievs priekš visiem ir viens.
 
 
Mīlestības iemiesojumi! Lai ko jūs nedarītu, nekad neatsakieties no ticības Dievam. Nepaļaujieties šajā pasaulē uz visu garām slīdošo. Uzskatiet visu cilvēci par savu ģimeni. Pārvariet ticību, valodu un tautību barjeras. Baušļu vēstījums ir universāls, tie ir paredzēti visai cilvēcei. Tas ir vienotības un harmonijas vēstījums: ”Dzīvosim kopā, tiecoties pēc mērķa kopā un priecājoties kopā.“ Attīstiet vienotības garu.
Kapu pieminekļi, kapu apmales, bēru izmaksas, bēru vainagi rīgā, ziedu piegāde, apbedīšanas birojs, ziedu kurjers, kapu plāksnes, apbedīšanas firma rīgā, cik izmaksa bēres, bēru mielasts rīgā, bēru organizēšana, apbedīšanas pakalpojumi, bēru mielasts, apbedīšanas izmaksas, cik maksā bēres, apbedīšanas birojs, apbedīšanas firma, apbedīšanas izmaksas, cik izmaksā bēres, kapu krusti cenas.Abbedīšanas pakalpojumu
kremācijas centrs RANTANS SIA
Artilērijas iela 46, Rīga, LV-1009
    +371 67272289, +371 29262410
Mēs būsim ar Jums jūsēja grūtajā brīdi.. Mūsu apbedīšanas firmas RANTANS reputācija ir garantija, ka sēru pasākums notiks cienīgi.
Atgriezties pie satura